بتاسهم
1401/03/05
16:17
تراز #وخاور مثل همیشه مثبت است در فروردین 4233 میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و 2871 میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز 2 ماهه به273...

تراز #وخاور مثل همیشه مثبت است در فروردین ۴۲۳۳ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۸۷۱ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز ۲ ماهه به۲۷۳۸ میلیارد ریال رسیده است


انتهای خبر

0
0