بورس۲۴
1401/02/11
20:21
شفاف سازی «قشکر»در خصوص گزارش فعالیت ماهیانه مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۱

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت شکر اعلام نمود افزایش هزینه و مشکلات نقدینگی وفروش گزارش شده در ماه فروردین ۱۴۰۱ به قیمت ۱۳۵۰۰۰ ریال مربوط به فروش قبل از اسفند ۱۴۰۰ می باشد

شفاف سازی «قشکر»در خصوص گزارش فعالیت ماهیانه مربوط به فروردین ماه 1401

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت شکر اعلام نمود افزایش هزینه و مشکلات نقدینگی وفروش گزارش شده در ماه فروردین ۱۴۰۱ به قیمت ۱۳۵۰۰۰ ریال مربوط به فروش قبل از اسفند ۱۴۰۰ می باشد


قشکر
انتهای خبر

0
0