پارسیس تحلیل
1400/12/17
07:03
#کروی بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم توسعه معادن روي ايران - کروی در تاریخ16 اسفند 1400 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 8788 می...

#کرویبررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم توسعه معادن روی ایران - کروی در تاریخ۱۶ اسفند ۱۴۰۰پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۸۷۸۸ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۸۵۷۴ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:کالسیمین - ملی سرب و روی ایران - فرآوری مواد معدنی ایران و صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۲۴۸۰ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۲۱۶۱ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #کروی ۴۸۵۲۴ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۴۸ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0