بورس۲۴
1403/04/20
17:16
توضیحات «پلوله» در خصوص صورت ها

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، تولیدی گاز لوله در خصوص برخی موارد و ابهامات مربوط به صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ شفاف سازی نمود.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، تولیدی گاز لوله در خصوص برخی موارد و ابهامات مربوط به صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ شفاف سازی نمود. پلوله بیان داشت که سود و زیان خالص هر سهم سال ۱۴۰۲ با لحاظ سرمایه جدید محاسبه و افشا شده است.


پ
انتهای خبر

0
0