تحلیل کاربردی هلالات
1402/08/24
10:32
#کحافظ اگر همه چیز نرمال باشد و فرض کنیم که هزینه تبلیغات غیرعادی یا رشد عجیبی در هزینه مالی صورت نگیرد، آنگاه کحافظ در نیمه دوم سال نیز سودی در ح...

#کحافظاگر همه چیز نرمال باشد و فرض کنیم که هزینه تبلیغات غیرعادی یا رشد عجیبی در هزینه مالی صورت نگیرد، آنگاه کحافظ در نیمه دوم سال نیز سودی در حدود نیمه نخست می سازد لذا به ۱۲۲۱ریال EPS دست خواهد یافت.اما فرض ما این است که هیچگونه افزایش نرخ فروشی صورت نگیرد. در محور افقی مشاهده می کنید که اگر نرخ فروش ۱۵درصد رشد کند (۱۱۵٪ افقی) آنگاه در سطح تولید ۱۰۰٪ ... عدد EPS به ۱۳۸۶ریال خواهد رسید.همین مساله نشان می دهد که هرگونه افزایش نرخ فروش می تواند تا چه اندازه بر سود خالص این شرکت تاثیر با اهمیت داشته باشد.احتمالا مقدار تولید و فروش در همان محدوده عمومی ۱۰۰درصد باشد اما ۱۵درصد افزایش نرخ(عدد ۱۱۵٪ افقی) می تواند سناریو منطقی محسوب گردد.انتهای خبر

0
0