سهام سودآور
1401/02/19
12:04
#افزایش_سرمایه #تمحرکه 📌 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت ماشين سازي نيرو محرکه درصد افزایش سرمایه: 191 در...

#افزایش_سرمایه


#تمحرکه📌 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت ماشین سازی نیرو محرکهدرصد افزایش سرمایه: ۱۹۱ درصدمحل تامین: مازاد تجدید ارزیابی دارایی هاانتهای خبر

0
0