بورس۳۶۵
1401/02/25
09:24
#غگلپا هدف 6694 تومان را در این موج صعودی با حدضرر 5388 دنبال میکند 《تاریخ: یکشنبه 25 اردیبهشت》 | بورس۳۶۵

#غگلپا هدف ۶۶۹۴ تومان را در این موج صعودی با حدضرر ۵۳۸۸ دنبال میکند
《تاریخ: یکشنبه ۲۵ اردیبهشت》| بورس۳۶۵انتهای خبر

0
0