سیگنال طلایی
1400/12/18
11:20
#غناب زیر خاکیه ها همه خوب میدونن طلا در خرابهاست و سود های درست حسابی رو سهم های زیر خاکی میدن البته به شرط صبوری

#غنابزیر خاکیه ها همه خوب میدونن طلا در خرابهاست و سود های درست حسابی رو سهم های زیر خاکی میدن البته به شرط صبوریانتهای خبر

0
0