کدال۳۶۰
1401/01/24
10:34
#خبازرس #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (نتایج شرکت در مناقصه - گروه الف) منتهی به سال مالی 1401/06/31 شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران 1401-01-24 10:...

#خبازرس


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (نتایج شرکت در مناقصه - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۱۴۰۱-۰۱-۲۴ ۱۰:۳۴:۴۷ (۸۶۹۴۸۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0