بورس نامه
1399/08/27
12:05
#سکرد هم حجم خوبی معامله شده روی کف بعنوان پله اول میشه واردش شد

#سکرد هم حجم خوبی معامله شده روی کف


بعنوان پله اول میشه واردش شدانتهای خبر

0
0