بتاسهم
1401/01/10
18:56
#فباهنر گزارش ۹ماهه خوبی داشت در دی و بهمن نسبت به ماه های قبل کمی افت کرد ولی اسفند بهتر شد سهم در اسفند 6859 و بهمن 4536 و دی ماه به فروش 482...

#فباهنر گزارش ۹ماهه خوبی داشت در دی و بهمن نسبت به ماه های قبل کمی افت کرد ولی اسفند بهتر شد


سهم در اسفند ۶۸۵۹ و بهمن ۴۵۳۶ و دی ماه به فروش ۴۸۲۳ میلیارد ریال رسیده است


در ابان به ۵۶۱۶ میلیارد ریال ودر اذر ۶۰۲۹ میلیارد ریال بود و در مجموع فروش به ۵۵۷۲۵ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۳۰۷۸۲ میلیارد ریال بوده استانتهای خبر

0
0