تارگت بورس
1401/03/01
22:55
#کسرام شکست مقاومت محدوده 615 و پولبک ریز به این محدوده اما حفظ محدوده فوق و عبور از مقاومت سقف کانال تارگت 820 را فعال خواهد نمود

#کسرام شکست مقاومت محدوده ۶۱۵ و پولبک ریز به این محدوده اما حفظ محدوده فوق و عبور از مقاومت سقف کانال تارگت ۸۲۰ را فعال خواهد نمودانتهای خبر

0
0