بتاسهم
1401/03/07
14:37
افزایش سرمایه 191 درصدی #تمحرکه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مورد تایید حسابرس قرار گرفت.

افزایش سرمایه ۱۹۱ درصدی #تمحرکه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مورد تایید حسابرس قرار گرفت.


انتهای خبر

0
0