بورس۲۴
1401/03/04
15:34
سهامداران «وکبهمن» در جریان عملکرد شرکت باشند

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن در اردیبهشت ماه حدود ۹ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه به ۴۱۸۴ میلیارد تومان رسید و ۹ میلیارد تومان افزایش داشت.

سهامداران «وکبهمن» در جریان عملکرد شرکت باشند

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن در اردیبهشت ماه حدود ۹ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه به ۴۱۸۴ میلیارد تومان رسید و ۹ میلیارد تومان افزایش داشت.وکبهمن
انتهای خبر

0
0