بتاسهم
1400/03/03
19:57
مهم برای #غصینو خرید 40 درصد از کل سهام شرکت آب معدنی رباط زاگرس (سهامی خاص) به مبلغ 608 میلیارد ریال

مهم برای #غصینو خرید ۴۰ درصد از کل سهام شرکت آب معدنی رباط زاگرس (سهامی خاص) به مبلغ ۶۰۸ میلیارد ریال


انتهای خبر

0
0