آواتحلیل
1400/03/04
14:19
#بررسی_گزارش_کدال #فولاژ ✅ شرکت تامین ماسه ریخته گری در اردیبهشت 768 میلیارد تومان فروش داشت که نسبت به ماه گذشته و میانگین 99 به ترتیب 36 و 4...

#بررسی_گزارش_کدال #فولاژ✅ شرکت تامین ماسه ریخته گری در اردیبهشت ۷۶۸ میلیارد تومان فروش داشت که نسبت به ماه گذشته و میانگین ۹۹ به ترتیب ۳۶ و ۴۴ درصد رشد داشته است.✅ شرکت در مجموع ۳۸۴۹۴ تن انواع محصول را به فروش رسانده است که نسبت به ماه گذشته ۳۷ درصد رشد داشته اما نسبت به میانگین سال ۹۹ ، ۲ درصد افت داشته است.✅ شرکت در این ماه ۲۹۱۹۱ تن محصول آلیاژی به فروش رسانده است که نسبت به ماه گذشته ۲۵ اما نسبت به میانگین سال گذشته ، ۱۰ درصد افت داشته است.✅ نرخ فروش این محصول برابر با ۲۲۰۴۶ تومان به ازای هر کیلو بوده است که نسبت به ماه گذشته ۲ درصد رشد داشته است.✅ شرکت در ۲ماه ابتدایی سال مالی جاری ۱۳۳۲ میلیارد تومان درآمد داشته است که نسبت به دوره مشابه گذشته ۱۳۷ درصد رشد داشته است.قیمت سهم برابر با ۱۴۱۴ تومان است و در یک ماه گذشته ۱۲ درصد افت داشته است.انتهای خبر

0
0