بورس۲۴
1400/12/03
15:48
ثبت فروش ۳۸۸ میلیارد تومانی در «تکمبا»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت کمباین سازی ایران در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ۱۴۰۰ حدود ۳۸۸ میلیارد تومان فروش داشته است .فروش مدت مشابه قبل ۲۳۲ میلیارد تومان بود.

ثبت فروش 388 میلیارد تومانی در «تکمبا»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کمباین سازی ایران در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ۱۴۰۰ حدود ۳۸۸ میلیارد تومان فروش داشته است .فروش مدت مشابه قبل ۲۳۲ میلیارد تومان بود.


تک
انتهای خبر

0
0