بتاسهم
1400/03/03
12:27
مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن #وکبهمن در اردیبهشت 211 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است ۱۸۵,۰۴۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن #وکبهمن در اردیبهشت ۲۱۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است ۱۸۵,۰۴۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است


انتهای خبر

0
0