نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1400/03/03
10:17
#پارتا تو این بازار خونی صف خرید هدف اول میتونه لبه ابر 34500 باشه

#پارتا تو این بازار خونی صف خرید


هدف اول میتونه لبه ابر ۳۴۵۰۰ باشهانتهای خبر

0
0