بورس۲۴
1403/04/20
12:19
توضیحات «سباقر» در خصوص صورت ها

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، سیمان باقران در خصوص برخی موارد و ابهامات مربوط به صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ توضیحاتی ارائه نمود.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، سیمان باقران در خصوص برخی موارد و ابهامات مربوط به صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ توضیحاتی ارائه نمود. سباقر دلیل کاهش حاشیه سود ناخالص فروش داخلی نسبت به دوره مشابه قبل را کاهش ۴۳ درصدی فروش سیمان داخلی مربوط دانست. شرکت کاهش تولید را نیز ناشی از کاهش تقاضا و فروش در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل عنوان نمود.


س
انتهای خبر

0
0