بتاسهم
1400/03/02
15:38
#خریخت در اردیبهشت با فروش 227 میلیارد ریالی در مجموع 328 میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل این عدد 91 میلیارد ریال بود

#خریخت در اردیبهشت با فروش ۲۲۷ میلیارد ریالی در مجموع ۳۲۸ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل این عدد ۹۱ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0