همفکران
1401/03/21
10:16
#کدال #افزایش_سرمایه #غکورش 📌پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت صنعت غذايي کورش درصد افزایش سرمایه: 300 درصد...

#کدال


#افزایش_سرمایه


#غکورش📌پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت صنعت غذایی کورشدرصد افزایش سرمایه: ۳۰۰ درصدمحل تامین: سود انباشته


Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0