بورس نامه
1400/03/02
09:45
#ونوین به حمایت معتبری واکنش نشون داده و کندل آخر نشان از برتری تقاضا داره در صورت تداوم این روند، تا محدوده ۴۳۰ می تواند رشد کند

#ونوینبه حمایت معتبری واکنش نشون داده و کندل آخر نشان از برتری تقاضا دارهدر صورت تداوم این روند، تا محدوده ۴۳۰ می تواند رشد کندانتهای خبر

0
0