بورس۲۴
1401/02/28
18:09
توضیحات «فروژ»در خصوص علت تغییر سودآوری

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران توضیحاتی در خصوص علت تغییر سودآوری شرکت طبق صورتهای مالی ۱۴۰۰ نسبت به سال مالی مشابه ارائه داد.

توضیحات «فروژ»در خصوص علت تغییر سودآوری

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران توضیحاتی در خصوص علت تغییر سودآوری شرکت طبق صورتهای مالی ۱۴۰۰ نسبت به سال مالی مشابه ارائه داد.شرکت بیان نمود افزایش ۲۰۸ درصدی سود عملیاتی عمدتا ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات طبق مصولات انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ می باشد.


فروژ
انتهای خبر

0
0