بتاسهم
1400/03/03
23:11
#سیلام در بهمن در اولین ماه سال مالی با 217 میلیارد ریال فروش آغاز کرده است در اسفند این عدد 274 میلیارد ریال شد وفروردین 192 میلیارد ریال در اردیب...

#سیلام در بهمن در اولین ماه سال مالی با ۲۱۷ میلیارد ریال فروش آغاز کرده است در اسفند این عدد ۲۷۴ میلیارد ریال شد وفروردین ۱۹۲ میلیارد ریال در اردیبهشت به ۳۳۹ میلیارد ریال رسیده است .


۴ ماهه ۱۰۲۴ میلیارد ریال فروش داشت


مدت مشابه ۳۵۹ میلیارد ریال بوده استانتهای خبر

0
0