بتاسهم
1400/03/03
10:32
#شدوص در فروردین با درامد 463 میلیارد ریالی مواجه شده و نرخ فروش ۲۲۳,۳۸۵,۲۴۶ ریال است . در اردیبهشت این عدد 703 میلیارد ریال بود و نرخ فروش ۲۲۹,۴۱...

#شدوص در فروردین با درامد ۴۶۳ میلیارد ریالی مواجه شده و نرخ فروش ۲۲۳,۳۸۵,۲۴۶ ریال است .


در اردیبهشت این عدد ۷۰۳ میلیارد ریال بود و نرخ فروش ۲۲۹,۴۱۱,۱۴۹ ریال بوده است . و ۲ ماهه ۱۱۶۶ میلیارد ریال بود


سال قبل این عدد ۳۵۱ میلیارد ریال بودانتهای خبر

0
0