بورس۲۴
1401/03/24
21:14
سهامداران «فسرب» در جریان باشند

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت ملی سرب و روی ایران از عملکرد ۱۲ ماهه خود گزارش داد.

سهامداران «فسرب» در جریان باشند

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت ملی سرب و روی ایران از عملکرد ۱۲ ماهه خود گزارش داد. فسرب در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند حسابرسی شده برای هر سهم ۹۹ ریال سود محقق کرد. درآمدهای عملیاتی این شرکت با افزایش ۲۷ درصدی به ۶۲۲ میلیارد تومان و سود خالص به ۱۱۰ میلیارد تومان رسید .


فسرب
انتهای خبر

0
0