بتاسهم
1400/12/07
20:54
#وبشهر در بهمن 74 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا بهمن ۱,۰۹۳,۷۳۵ میلیون ریال سود مجمع داشته است

#وبشهر در بهمن ۷۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا بهمن ۱,۰۹۳,۷۳۵ میلیون ریال سود مجمع داشته است


انتهای خبر

0
0