چارت های رامین جعفری
1399/11/26
23:20
#خساپا بعد از شکست خط روند به ایستگاه اولین مقاومت رسیده است حد ضرر این موج 237 میباشد

#خساپا بعد از شکست خط روند به ایستگاه اولین مقاومت رسیده است حد ضرر این موج ۲۳۷ میباشدانتهای خبر

0
0