بتاسهم
1400/03/03
17:33
#چکارن در فروردین 129 میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت با رشد 341 میلیارد ریال شد2ماهه 467 میلیارد ریال شده و مدت مشابه این عدد 81 میلیون تو...

#چکارن در فروردین ۱۲۹ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت با رشد ۳۴۱ میلیارد ریال شد۲ماهه ۴۶۷ میلیارد ریال شده و


مدت مشابه این عدد ۸۱ میلیون تومان بودانتهای خبر

0
0