پارسیس تحلیل
1401/02/08
18:30
#ماهانه #کاوه گزارش ماهانه کاوه نشان میدهد که در فروردین 1401 موفق به فروش 2,298 میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد 23 درصدی داش...

#ماهانه #کاوهگزارش ماهانه کاوه نشان میدهد که در فروردین ۱۴۰۱ موفق به فروش ۲,۲۹۸ میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد ۲۳ درصدی داشته است.همچنین گزارش ماهانه کاوه از نظر مقداری نشان میدهد که در فروردین ۱۴۰۱ موفق به فروش ۱۶۰,۶۶۹ تن محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد ۱۴ درصدی داشته است.در نمودارهای فوق روند فروش شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۰ قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0