سهم گلچین
1401/01/31
11:11
#قشهد اطلاعیه 1401/01/31 *شهد* 6 ماهه منتهی به 1400/12/29(حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۴۴۲ ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود 42 درصد افزایش سود نسبت ب...

#قشهد


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۱/۳۱


*شهد*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۴۴۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


۴۲ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشتهانتهای خبر

0
0