بتاسهم
1399/08/26
16:45
#حتوکا نهایی شدن فروش و واگذاری کلیه سهام شرکت حمل و نقل توکاسیر سپاهان به شرکت قائم پروفیل رازی به مبلغ 31 میلیارد ریال و سود حاصل از فروش 16948 م...

#حتوکا نهایی شدن فروش و واگذاری کلیه سهام شرکت حمل و نقل توکاسیر سپاهان به شرکت قایم پروفیل رازی به مبلغ ۳۱ میلیارد ریال و سود حاصل از فروش ۱۶۹۴۸ میلیون ریال.


انتهای خبر

0
0