بتاسهم
1400/03/04
12:24
#کماسه در فروردین 52 میلیارد ریال و اردیبهشت 90 میلیارد ریال بوده 2ماهه 142میلیارد ریال فروش داشته است فروش داشت مدت مشابه 51 میلیارد ریال بوده است

#کماسه در فروردین ۵۲ میلیارد ریال و اردیبهشت ۹۰ میلیارد ریال بوده ۲ماهه ۱۴۲میلیارد ریال فروش داشته است


فروش داشت مدت مشابه ۵۱ میلیارد ریال بوده استانتهای خبر

0
0