بورس۲۴
1402/12/07
16:56
«کحافظ» مجوز افزایش سرمایه گرفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ۹۱ درصدی شرکت کاشی و سرامیک حافظ از محل سود انباشته را صادر کرد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ۹۱ درصدی شرکت کاشی و سرامیک حافظ از محل سود انباشته را صادر کرد.ببل
انتهای خبر

0
0