کدال۳۶۰
1401/03/09
14:40
#شیران ❇️مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 🔹 سرمایه فعلی: 9,640,176 میلیون ریال 🔹 تعداد سهام قابل انتش...

#شیران


❇️ مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران🔹 سرمایه فعلی: ۹,۶۴۰,۱۷۶ میلیون ریال🔹 تعداد سهام قابل انتشار: ۹,۶۴۰,۱۷۶,۰۰۰ سهم🔹 درصد افزایش سرمایه: ۱۰۰٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۹,۶۴۰,۱۷۶ میلیون ریال🔹 موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی🔹 محل تامین افزایش سرمایه:


- سود انباشته - ۹,۶۴۰,۱۷۶ میلیون ریال (۱۰۰٪)
۱۴۰۱-۰۳-۰۹ ۱۴:۴۰:۰۹ (۸۸۲۲۴۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0