آواتحلیل
1399/08/25
11:48
#تحلیل_تکنیکال #شپنا و هدف کوتاه مدت سهم در سقف کانال.

#تحلیل_تکنیکال


#شپنا و هدف کوتاه مدت سهم در سقف کانال.انتهای خبر

0
0