بتاسهم
1400/03/04
13:43
#غصینو در فروردین به فروش 678 میلیارد ریالی رسیده و اردیبهشت 1320 میلیارد ریال بود 2 ماهه 1998 میلیارد ریال شده است سال قبل عدد فروش 963 م...

#غصینو در فروردین به فروش ۶۷۸ میلیارد ریالی رسیده و اردیبهشت ۱۳۲۰ میلیارد ریال بود ۲ ماهه ۱۹۹۸ میلیارد ریال شده است


سال قبل عدد فروش ۹۶۳ میلیارد ریال بودانتهای خبر

0
0