آواتحلیل
1400/03/03
17:03
#بررسی_گزارش_کدال #نوری ✅ شرکت پتروشیمی نوری در اردیبهشت ماه به فروش خوب 4671 میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته و میانگین سال 99 به ترتیب 7...

#بررسی_گزارش_کدال #نوری


✅ شرکت پتروشیمی نوری در اردیبهشت ماه به فروش خوب ۴۶۷۱ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته و میانگین سال ۹۹ به ترتیب ۷ و ۴۸ درصد رشد را نشان میدهد.✅ مجموع فروش شرکت در این ماه برابر با ۳۴۹ هزار تن بوده است که نسبت به ماه گذشته ۷ درصد رشد داشته اما نسبت به میانگین ۹۹ ، ۱۲ درصد افت داشته است.✅ مقدار فروش پارازایلین برابر با ۶۰ هزار تن بوده است که نسبت به ماه گذشته ۱۳ درصد افت داشته اما نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۲ درصد رشد است. نرخ فروش این محصول نسبت به ماه گذشته ۶ درصد رشد داشته است .قیمت سهم برابر با ۵۶۴۵ تومان بوده است و در یک ماه گذشته ۲ درصد افت داشته است.انتهای خبر

0
0