کافه بورس
1402/08/01
08:14
# پلوله در بین گزارشات میاندوره ( ۶ ماهه) نکته قابل توجه افزایش فروش تناژی شرکت گازلوله (در عملکرد شرکت اصلی) از ۲۰۰۰ تن به ۳۷۰۰ تن به میزان ۸۳ درص...

# پلوله در بین گزارشات میاندوره ( ۶ ماهه) نکته قابل توجه افزایش فروش تناژی شرکت گازلوله (در عملکرد شرکت اصلی) از ۲۰۰۰ تن به ۳۷۰۰ تن به میزان ۸۳ درصد بوده


این شرک همچنین با افزایش ۱۱۸ درصدی به سود عملیاتی ۴۵ میلیاردی رسیده است که اکثرا ناشی از افزایش قراردادهای فروش در سال جدید بودهلازم به ذکر است p/e شرکت اصلی (بدون در نظر گرفتن زیر مجموعه ها) با این گزارش به تنهایی به زیر ۷ رسیده و به صورت تلفیقی با در نظر گرفتن ۳ زیر مجموعه این شرکت (شیمی فرآورد قشم، آب حیات کرمان و لوله دوجداره قدر) عدد به مراتب پایینتری را گزارش خواهد کردانتهای خبر

0
0