بتاسهم
1400/03/02
08:51
#لابسا در فروردین 298 میلیارد ریال و اردیبهشت 639 میلیارد ریال فروش داشت 2 ماهه به 938 میلیارد ریال رسیده است این عدد برای سال قبل 298 میلیا...

#لابسا در فروردین ۲۹۸ میلیارد ریال و اردیبهشت ۶۳۹ میلیارد ریال فروش داشت ۲ ماهه به ۹۳۸ میلیارد ریال رسیده است


این عدد برای سال قبل ۲۹۸ میلیارد ریال بودانتهای خبر

0
0