کدال۳۶۰
1401/01/28
10:28
#پترول مشخصات #کمیته_حسابرسی و #واحد_حسابرسی داخلی شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صن...

#پترول


مشخصات #کمیته_حسابرسی و #واحد_حسابرسی داخلی شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس۱۴۰۱-۰۱-۲۸ ۱۰:۲۹:۴۵ (۸۵۹۱۵۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0