کدال۳۶۰
1401/02/28
15:29
#قاروم #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر بیش از 10 درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1401/04/31 شرکت قند ارومیه 1...

#قاروم


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ شرکت قند ارومیه
۱۴۰۱-۰۲-۲۸ ۱۵:۲۹:۵۱ (۸۸۳۵۳۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0