بتاسهم
1400/03/02
15:45
در اردیبهشت 205 و در فروردین #ساینا 227 میلیارد ریال فروش داشته است و جمع 5ماهه 1357 میلیارد ریال بوده است . مدت مشابه قبل 1146 میلیارد ریال بوده...

در اردیبهشت ۲۰۵ و در فروردین #ساینا ۲۲۷ میلیارد ریال فروش داشته است و جمع ۵ماهه ۱۳۵۷ میلیارد ریال بوده است . مدت مشابه قبل ۱۱۴۶ میلیارد ریال بوده است


انتهای خبر

0
0