بتاسهم
1400/03/02
18:29
#مداران در اردیبهشت با فروش تجهیزات ۲۹۰۷ میلیارد ریال فروش داشته است .جمع فروش ۲ماهه ۲۹۹۵ میلیارد ریال است

#مداران در اردیبهشت با فروش تجهیزات ۲۹۰۷ میلیارد ریال فروش داشته است .جمع فروش ۲ماهه ۲۹۹۵ میلیارد ریال است


انتهای خبر

0
0