بورس۲۴
1402/11/14
14:00
«کحافظ» از دلیل افزایش سود گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت کاشی و سرامیک حافظ در خصوص رشد سود عملیاتی دوره ۹ ماهه منتهی به پایان آذر ۱۴۰۲ توضیح داد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کاشی و سرامیک حافظ در خصوص رشد سود عملیاتی دوره ۹ ماهه منتهی به پایان آذر ۱۴۰۲ توضیح داد. کحافظ رشد سود را عمدتا ناشی از افزایش ۱۵۱ درصدی درآمد علیاتی به دلیل افزایش مقدار تولید عنوان نمود. کحافظ همچنین افزایش بهای تمام شده را ناشی از افزایش مقدار و نرخ عوامل تولید و نیز افزایش هزینه های عمومی اداری را ناشی از افزایش هزینه تبلیغات و بازاریابی عنوان نمود.


کحافظ
انتهای خبر

0
0