موج برتر
1400/12/28
12:16
#اپرداز بررسی بفرمایید محدوده ۱۲۰۰ تومان با تلورانس ۵۰ تومان مناسب برای خرید ارزیابی میشود . ابوذر بهرامی ۲۸/۱۲/۱۴۰۰

#اپرداز بررسی بفرمایید محدوده ۱۲۰۰ تومان با تلورانس ۵۰ تومان مناسب برای خرید ارزیابی میشود .


ابوذر بهرامی ۲۸/۱۲/۱۴۰۰انتهای خبر

0
0