بتاسهم
1400/12/04
17:50
#غدیس دی و بهمن خوب بود . سهم در بهمن 868 ، دی 808 میلیارد ریال ، آذر 696 و ابان 512میلیارد ریال بود سهم جمعا11 ماهه به 9291 میلیارد ریال رسید...

#غدیس دی و بهمن خوب بود . سهم در بهمن ۸۶۸ ، دی ۸۰۸ میلیارد ریال ، آذر ۶۹۶ و ابان ۵۱۲میلیارد ریال بود


سهم جمعا۱۱ ماهه به ۹۲۹۱ میلیارد ریال رسید .مدت مشابه ۵۴۳۳ میلیارد ریال بودانتهای خبر

0
0