بتاسهم
1400/03/03
10:04
#غصینو در 12 ماهه تلفیقی 3067 و در سود اصلی این عدد 1842 ریال است

#غصینو در ۱۲ ماهه تلفیقی ۳۰۶۷ و در سود اصلی این عدد ۱۸۴۲ ریال است


انتهای خبر

0
0