حامیان بورس ایران
1399/08/25
11:33
#خودرو سبز شد ایران خودرو 2.5 میلیارد حجم خورده، قیمت پایانی و آخرین معامله هر دو مثبت بازار با رنگ سبز و صف خرید #خودرویی ها در حال برگشت

#خودرو سبز شدایران خودرو ۲.۵ میلیارد حجم خورده، قیمت پایانی و آخرین معامله هر دو مثبتبازار با رنگ سبز و صف خرید #خودرویی ها در حال برگشت

انتهای خبر

0
0